Hebei Dingzhou Hebei Xuyang Coking Co.

Flue gas source – Coke oven

Flue gas flow rate – 120,000Nm3/h

SO2 concentration – 300mg/Nm3 → 30mg/Nm3

NOx concentration – 1,200mg /Nm3 → 150mg/Nm3

SINOPEC Shijiazhuang Refining and Chemical Company

Flue gas source – FCC unit

Flue gas flow rate – 280,000 Nm3/h

SO2 inlet concentration – 950mg /Nm3 → 30mg/Nm3

NOx inlet concentration – 360mg /Nm3 → 70mg/Nm3

Shanxi Yongxin Coal Coking Co. (2 units)

Flue gas source – Coke oven

Flue gas flow rate – 180,000Nm3/h

SO2 inlet concentration – 1,200mg /Nm3 → 30mg/Nm3

NOx inlet concentration – 800mg /Nm3 → 150mg/Nm3

Beijing Tongzhou District Taihu Town Yurun Food Factory gas boiler

Flue gas source – NG boiler

Flue gas flow rate – 3,500Nm3/h

NOx inlet concentration – 100mg /Nm3 → 15mg/Nm3